Biz hakda

Yiwu Magnetic Hill, magnit kubogy we magnit gurnamalaryny professional öndüriji!

Biz näme edýäris

Magnit käseler iň ýokary magnit çekiş güýji üçin iň oňat ulanylýar!magnit gurnamalary magnit datçikleri we hereketlendirijiler we ş.m. hökmünde hem ulanylyp bilner.

Magnit ýygnamak üçin köp sanly programma bar we neodim magnit käseleri olaryň ep-esli bölegini alýar, sebäbi neodim magnitleriniň aşa güýçli gysyş güýji bar, magnit käseleri aýrylyp we amatly.Şeýle hem, magnit gurnamalary ýörite elektron programmalaryňyzyň dizaýny bolup biler.

Factory-Tour2

Bizde näme bar

Şeýle hem polat möhürleme, CNC işleýşi, rezin gysyş we plastmassa sanjym galyplary, PCB dizaýny we elektron önümlerini ösdürmek hyzmaty we ş.m. üpjün edýäris, şonuň üçin haýsy önümleri dizaýn etseňiz, haýsy magnit käseleri gerek bolsa, güýçli gysgyç güýji ýa-da ýumşak gysgyç güýji taslamalaryňyzda sazlap bolýar.

Haýsy pikirler, magnit käseler, magnit gurnamalary we ş.m. soraglaryňyzy bize iberse, çözgütlerimizi size bereris!Neodiý magnit käseleri seýrek toprak çig malyndan ýasalýandygy sebäpli, bazara görä bahalar gaty üýtgäp durýar, seýrek toprak çig malynyň bahasy ýokarlanýar, käseleriň bahasy ýokarlanar, ýeriň çig malynyň bahasy arzan bolar, käseleriň bahasy bolar aşak.

about2

Toparymyz

Toparymyz dogruçyl we zähmetsöýer topar, iş alyp baranyňyzda ygtybarly şahsyýet hyzmatdaşlygymyzyň iň gowy hilidir, biziň bilen işleşeniňizden soň hakyky we dogruçyl hyzmatdaş taparsyňyz, iň ýokary gyzyklanma gözlänok, ygtybarlylygy gözleýäris , özara peýdalylyk we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk, intellektual eýeçiligiňize hormat goýýarys, ýörelgesimiz akyl bilen goşant goşan we köp zähmet çekýänleriň sylaga mynasyp bolmagydyr!Toparymyz siziň toparyňyzyň bir bölegi bolup, yzygiderli üstünlik gazanarsyňyz diýip umyt edýäris!

Hekaýamyz

2004-nji ýylyň iýun aýyndaky neodiý magnit önümçiligi bilen meşgullandyk we baş kompaniýamyz “General Magnetic Co., Ltd” magnit öndürýän zawodymyzdan gelip çykdy: Ningbo Townsun Magnet Co, Hytaýyň Ningbo etraby, Gaoqiao Senagat Ösüş Sebitindäki salgy.Müşderilerimiz bilen has köp iş alyp barýarys, köpüsi magnit we magnit programmalary bilen baglanyşykly.

about1

Chinaöne biz Hytaýyň magnit pudagynda wy consciencedan kärhanasydyrys we biziň bilen hyzmatdaşlyk edeniňizden soň, bize gowy üpjün ediji taparsyňyz we ynamyňyza mynasyp bolarsyňyz!
Öndüriji we ygtybarly üpjün ediji hökmünde uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyzyň özara peýdasy.Iň gowy üpjün ediji bolarys diýip umyt edýäris!