AL6061 we SS304 (CNC) bilen CNC Machining

Gysga düşündiriş:

Takyk CNC enjamlaşdyryş
Müşderiniň dizaýnyna görä Magnit Assambleýalary üçin käbir möhürleýji bölekler we CNC Machining bölekleri zerurdyr.
Adaty talaplary kanagatlandyrmak üçin möhürleme we CNC işleýiş hyzmatyny edýäris.
Çalt eltip bermek hyzmaty bilen size amatly bahany hödürläris!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

CNC-Machining(CNC)7
CNC-Machining(CNC)3

Önümleriň beýany

Haryt materialy 1) AL1060, AL6061, AL6061, AL5052
2) Polat, ýumşak polat, SPCC
3) SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L
4) SPTE, galvanizli list
5) Bürünç, mis
6) ABS, PP, PE, PC, POM
Faceerüsti bejermek Anodlaşdyrylan, poroşok örtük, lak örtük, gara oksid, çap, mat, ýalpyldawuk, dokalan
Ölçeg 1) Müşderileriň çyzgylaryna görä
2) Müşderileriň nusgalaryna görä
Format ädimini çyzmak, dwg, igs, pdf
ISO 9001: 2015 şahadatnamalary
Töleg möhletli sim geçirişi, söwda kepilligi, Paypal we ş.m.

Gaplamak we eltip bermek

1. Plastik halta bilen, merjen-pagta paketi bilen.
2. Kartonlara gaplamak.Howpsuzlyk gaplamasy.
3. Kartonlary möhürlemek üçin ýelim lentasyny ulanyň.dürli sargyt elementleriňize bellik etmek.
4. Deňiz ýa-da DDU ýa-da DDP esasly howa arkaly gämi.
5. Paket müşderileriň islegine laýyklykda.her karton 21 kg-dan az.
6. Çalt önümçilik hyzmaty bilen çalt eltip bolýar.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Nädip nusga alyp bilerin?
A1: Suratlaryňyzy ýa-da nusgalaryňyzy bize iberiň, size nusga / esasy önümçilik sitatasyny çalt ibereris.

2-nji sorag: Mysal üçin nädip töläp bilerin?
A2: “Paypal” -dan nusgalary töläp bilersiňiz, nusgalary kredit kartoçkasy bilen hem töläp bilersiňiz.

3-nji sorag: Size nähili çyzgylar gerek?
A3: Bize 2D ýa-da 3D çyzgy iberip bilersiňiz.Çyzgylaryňyz ýok bolsa, bize nusga iberip bilersiňiz, nusgalaryňyza görä öndürip bileris.

4-nji sorag: Näçe wagtlap nusga alyp bilerin?
A4: Adatça prototipi işlemek üçin 7 gün gerek bolar.
Galyndy gurallary önümi 4 hepde töweregi wagt alar.Esasy önümçilik gurşun wagty sargyt mukdaryna görä 2-den 4 hepde bolar.

5-nji sorag: Esasy buýrugy nädip dowam etdirmeli?
A5: Sargydyňyzy tassyklanyňyzdan soň bize diňe sargydyňyzy ýa-da goýumyňyzy iberýärsiňiz, tassyklanan nusgalaryňyzyň hiline görä esasy önüm öndüreris!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary