Daşarky hoz we has uly çekiş güýji bilen magnit kubogy (MD)

Gysga düşündiriş:

Magnit kubogy

MD seriýalary daşarky hozly magnit käse, magnitde deşik ýok, has güýçli!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Magnit kubogy (MD seriýasy)

Haryt Ölçegi Dia Nut sapagy Nut Hight Haýt Çekiş takmynan. (Kg)
MD10 D10x12.5 10 M3 7.5 12.5 2
MD12 D12x12.2 12 M3 7.2 12.2 4
MD16 D16x13.5 16 M4 8.3 13.5 6
MD20 D20x15 20 M4 7.8 15.0 9
MD25 D25x17 25 M5 9 17 22
MD32 D32x18 32 M6 10 18 34
MD36 D36x18.5 36 M6 11 19 41
MD42 D42x18.8 42 M6 10 19 68
MD48 D48x24 48 M8 13 24 81
MD60 D60x28 60 M8 13.0 28.0 113
MD75 D75x35 75 M10 17.2 35.0 164

product-description1 product-description2

Önümiň beýany

Polat käse ýa-da polat gabyk magnitleriň çekiş güýjüni ýokarlandyrýar, çekiş güýjüni şol bir ýere gönükdirýär we islendik polat metal / ferromagnit jisimler üçin ajaýyp saklaýjy güýç berýär.
Mundan başga-da, bu magnit käseler döwülmäge ýa-da döwülmäge çydamly, hereket we pozisiýa üçin amatly.neodim magnitleriniň tebigaty näzik, işlenende zeper ýetirmek aňsat.
Magnitleri we polatdan ýasalan epoksi ýelim bilen, magnit käseleri gaty berk we güýçli, ýalaňaç neodim magnitlerinden 30% -den gowrak ýokarlandy.

1. Magnit çig mallary
Goşundylar we kompozisiýalar (Neodymium Magnet)
Haryt elementiniň göterimi%
1. Nd 36
2. Demir 60
3. B 1
4. Boý 1.3
5. Tb 0.3
6. Co 0.4
7. beýlekiler 1

2. Howplary kesgitlemek
Fiziki we himiki howp: ýok
Adamyň sagdyn zyýanlary: ýok
Daşky gurşawyň täsiri: ýok

3. Ilki bilen kömek çäreleri
Deriniň aragatnaşygy: Gaty ýaly N / A.
Tozan ýa-da bölejikler hökmünde sabyn we suw bilen ýuwuň.
Alamatlar dowam etse, lukmançylyk kömegini alyň.

4. Fireangyn söndüriş çäresi
Öçüriji metbugat: Suw, gury gum ýa-da himiki poroşok we ş.m.
Fireangyn söndüriş çäresi: NdFeB gaty ýiti, ýangyn bolan ýagdaýynda ilki bilen ýangynyň baş akymyny ýapyň, soňra ýangyny söndürijini ýa-da suwy ody öçüriň.

5. Tötänleýin boşatmak çäreleri
Aýyrmagyň usuly: gowşurmak üçin howpsuzlyk çäreleri görüň
Şahsy seresaplyk: Magnitlenen magnitleri elektrokardiostimulýator ýaly elektrik / elektron, lukmançylyk enjamy bolan adamdan uzakda saklaň

6. Bermek we saklamak
Bermek
Magnitiň diski we elektrik sagady ýa-da magnit kartoçkasyna ýakynlaşmagyna ýol bermäň, sebäbi magnit maglumatlary ýok edip ýa-da üýtgedip biler.
Magnit elektrokardiostimulýator ýaly elektrik / elektron lukmançylyk enjamy bolan adama ýakynlaşmagyna ýol bermäň
Saklama:
Poslama atmosferasyz gurak ýerde saklaň.
Demir, kobalt ýa-da nikel magnitizatory we ş.m. ýaly islendik magnit jisimden uzak duruň.

7. Ekspozisiýa dolandyryşlary / Şahsy gorag N / A.

8. Fiziki we himiki aýratynlyklar
Fiziki ýagdaýy: Gaty
Partlama aýratynlyklary: N / A.
Dykyzlygy: 7,6g / cm3
Suwda çözülişi: Eräp bilmeýär
Kislotada ergin: ereýär
Üýtgewsizlik: ýok

9. Durnuk we reaktiwlik
Adaty atmosferada durnukly.
Kislotalar, oksidleýji serişdeler bilen reaksiýa beriň.
Saklanmak üçin şert: Aşakdaky şertlerde ulanmaň we saklamaň:
Kislotaly, gidroksidi ýa-da elektrik geçiriji suwuk, poslaýjy gazlar
Saklanmaly materiallar: Kislotalar, oksidleýji serişdeler
Howply dargamak önümleri: Hiç

10. Ulag maglumatlary
Önümleriň döwülmezligi üçin seresaplylyk bilen gaplaň.
Ulag üçin düzgünler: Ulag howa arkaly magnitlenende, IATA-nyň (halkara howa transport birleşigi) howply haryt düzgünlerine eýeriň.

UPS agzalan Magnitler, paketiň islendik ýüzünden ýedi fut ölçenen 0,159 A / m-den geçmese ýa-da möhüm kompas deflýasiýasy ýok bolsa (0,5 dereje pes) halkara derejesinde iberilip bilner.
IATA-dan talap, 2.1 m aralykda ölçenen 200nT (200nT = 0.002GS) pes bolsa, çäklendirilmez.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary