Countersink deşiksiz magnit kubogy (MB)

Gysga düşündiriş:

Magnit kubogy

MB seriýaly magnit käsesi göni deşikli magnitlerdir


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Magnit kubogy (MB seriýasy)

Haryt Ölçegi Dia Deşik Mag deşik Haýt Çekiş takmynan. (Kg)
MB16 D16x5.2 16 3.5 6.5 5.2 4
MB20 D20x7.2 20 4.5 8.0 7.2 6
MB25 D25x7.7 25 5.5 9.0 7.7 14
MB25.4 D25.4 × 8.9 25.4 5.5 6.35 8.9 14
MB32 D32x7.8 32 5.5 9.0 7.8 23
MB36 D36x7.6 36 6.5 11 7.6 29
MB42 D42x8.8 42 6.5 11 8.8 32
MB48 D48x10.8 48 8.5 15 10.8 63
MB60 D60x15 60 8.5 15 15 95
MB75 D75x17.8 75 10.5 18 17.8 155

product-description1

Sorag-jogap

Neodim öndürmek prosesi
Çig materiallar birleşmesi → Temokary temperatura birleşmesi → Poroşokda üwemek → Basyş galyplary → Sinterlemek → üwürmek / işlemek → Gözleg → gaplamak
Zawodymyzda esasy önümçiligiň tassyklama nusgalaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin hil gözegçilik proseduralary bar, müşderimize çykdajylary tygşytlamaga we müşderimiziň býudjetini kanagatlandyrmaga kömek edýäris.

Özüne çekiji güýji nädip hasaplamaly?
Höweslendiriji güýç onuň maddy derejesine we gysyş ýagdaýyna degişlidir.
N35 blok magnitini 40x20x10mm mysal alyň, magnitiň polat plastinka özüne çekiji güýji öz agramyndan 318 esse, magnitiň agramy 0.060kg, şonuň üçin täsir ediji güýç 19kg bolar.

19 kg agyrlyk güýji bolan magnit 19 kg agyrlygy göterermi?
, Ok, 19 kg agyrlyk güýji bolan magnitiň 19 kg agyrlygy göterip biljekdigine kepil geçip bilmeris, sebäbi çekiş güýji bahalary laboratoriýa şertlerinde synagdan geçirilýär, hakyky ýagdaýlarda şol bir güýç güýjüne ýetip bilmersiňiz.
Hakyky täsirli çekiş güýji, demir ýüzüne deň däl aragatnaşyk, polata perpendikulýar bolmadyk tarapa çekmek, idealdan has inçe metal, kämil örtük däl we ş.m. ýaly köp faktorlar bilen azalýar.
hakyky ýagdaýlarda çekiş güýjüne täsir etjek başga-da köp faktor bar.

Magnit käsäňiz bir polýus beýlekisinden güýçlimi?
Hawa, bir polýus beýlekisinden has güýçlidir.Adatça önümçiligimizde esasy çekiji güýç hökmünde S polýusyny goýýarys.N polýus goralyp, şol bir S polýusyna şol bir ýüzüne gönükdiriler, şeýlelik bilen magnit saklaýyş güýjüni has güýçlendirer.
Dürli öndürijiniň dürli magnit polýus dizaýny bolup biler.

Magnitiň iň güýçli derejesi haýsy?
Şu wagta çenli neodimium N54 (NdFeB) magnitleri dünýädäki iň ýokary derejeli we iň güýçli hemişelik magnitlerdir.

Köp polýusly magnit bilen üpjün edip bilersiňizmi?
Hawa, köp polýusly magnitler ýaly her dürli magnitde ýöriteleşýäris.Olar esasan pes tizlikli hereketlendirijide ulanylýar.

2 magnit ýygnap, güýji iki esse artdyryp bilerinmi?
Hawa, 2 magnit birleşdirseňiz, çekiş güýjüni iki esse diýen ýaly edýärsiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary