Sensor we hereketlendirijiler üçin ulanylýan magnit gurnamalary (MAS)

Gysga düşündiriş:

Magnit Assambleýalary, esasan, müşderileriň özleşdirmelerine / aýratyn programmalaryna laýyklykda öndürilýär.
Adatça müşderilerimiz bilen Önümçilik NDA bar.Dizaýnyňyz we ýüz tutýanlaryňyzyň haýyşy hoş geldiňiz!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Magnetic-Assemblies(MAS-series)2

Magnit kabelleri
Aýratynlyklar özleşdirildi

Magnetic-Assemblies(MAS-series)1

Ses geçirijileri
Aýratynlyklar özleşdirildi

Magnit ýygnaklary (MAS)

MAS seriýalary magnitli gurnamalar, PCB datçigi, simsiz zarýad, neodim motor we geçiriji we ş.m. üçin magnit gurnamalary ulanylýar.

Önüm aýratynlyklary

1. Magnit simleri magnit güýçlendirijileri üçin ulanylýar.Spesifikasiýa düzüldi.Elektron enjamlar üçin zarýad kabeli hökmünde ulanylýan kabeller we PVC izolýasiýalary bilen gurnalan N52 magnit.
2. Ses geçirijileri rezonans tehnologiýasy bilen ses enjamynda ulanylýar.Bu tehnologiýa bilen aňymyzy köşeşdirmek, ýüregimizi diňlemek we sazlaşykly intellekt açmak üçin ajaýyp pursat başdan geçirmeli bolarsyňyz!
3 Magnit we magnit ýygnamak bilen baglanyşykly möhürleme, rezin gysyş we plastmassa sanjym galyplaýyş hyzmatlaryny edýäris.
4. specialörite programmalaryňyz üçin has çylşyrymly magnit gurnamalary bar.

Yiwu Magnetic Hill, magnit käselerini we magnit gurnamalaryny professional öndüriji!

Magnit käseler iň ýokary magnit çekiş güýji üçin iň oňat ulanylýar!magnit gurnamalary magnit datçikleri we hereketlendirijiler we ş.m. hökmünde hem ulanylyp bilner.
Magnit ýygnamak üçin köp programma bar we neodim magnit käseleri neodim magnitleri ýaly ep-esli bölegini alýar
gaty güýçli gysgyç güýji bar, köp ýerlerde ulanylýan aýrylýan we amatly.
Şeýle hem, magnit gurnamalary ýörite elektron önümleriňiziň dizaýny bolup biler.Magnit önümçiligine ünsi jemleýäris.

Şeýle hem polat möhürleme, CNC gaýtadan işlemek, rezin gysyş we plastmassa sanjym galyplaýyş hyzmatlaryny berýäris,
Käbir magnitler PCB datçigi we ş.m. hökmünde ulanylýar, magnit önümleri bilen baglanyşykly köp sanly ösýän elektron önümlerini hem hödürleýäris.
Haýsy pikirler, magnit käseleri, magnit gurnamalary we ş.m. soraglaryňyzy bize iberse, çözgütlerimizi size bereris!
Neodimiý magnit seýrek toprak çig mallaryndan ýasalanlygy sebäpli, bahasy bazara görä gaty üýtgäp durýar,
seýrek toprak çig malynyň bahasy ýokarlanar, magnit käseleriň bahasy ýokarlanar, seýrek ýer çig malynyň bahasy arzanlar, magnit käseleriň bahasy arzanlanar, ýöne müşderilerimize elmydama iň bäsdeş bahalary hödürleýäris!
Biz Hytaýyň magnit senagatynda wy consciencedan kärhanasydyrys we biziň bilen hyzmatdaşlyk edeniňizden soň, bize gowy üpjün ediji taparsyňyz we ynamyňyza mynasyp bolarsyňyz!

Öndüriji we ygtybarly üpjün ediji hökmünde uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyzyň özara peýdasy.Iň gowy üpjün ediji bolarys diýip umyt edýäris!

Sorag-jogap

1-nji sorag: Öndüriji?
A1: Hawa, biz magnit we magnit käseleri öndüriji.
Zawodyň salgysy: Hytaýyň Ningbo, Yinzhou etraby, LianDong U jülgesi önümçilik seýilgähi 315191

2-nji sorag: Magnit kabelleriniň iş temperaturasy nähili?
A2: Magnit kabelleriň kadaly iş temperaturasy 80 ℃ dereje, ýokary temperatura 220 up çenli düzülip bilner.

3-nji sorag: Ses geçirijileriniň iş temperaturasy nähili?
A3: Ses geçiriji iş temperaturasy 80 ℃ derejä çenli, ýörite talaplar düzülip bilner.

4-nji sorag: Aýratynlyklary üýtgetmek islesem näme?
A4: Manufaturer bolanymyz üçin dizaýny üýtgedip we aýratyn talaplaryňyza laýyk bolup bileris.

5-nji sorag: Bahany nädip arzanlatmaly?
A5: Seýrek ýer çig malynyň bahasy bazara görä gaty üýtgäp durýar, ýöne müşderilerimize iň bäsdeş bahalary hödürleýäris
Müşderiniň býudjetini kanagatlandyrmak üçin çözgütler taýýarlaýarys, özara gyzyklanma biziň gatnaşyklarymyzyň esasydyr, uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyzy gadyrlaýarys!

6-njy sorag: Logotipimizi önüme goýup bilerismi?
A6: Hawa, logotipiňizi önüme goýup bilerdik.Gurallar, ýüpek çap etmek, pad çap etmek, UV çap etmek we ş.m. arkaly logotip ýasap bileris

7-nji sorag: Näçe wagtlap nusga alyp bilerin?
A7: Adatça nusga almak üçin 7 gün gerek bolar.Müşderiler üçin nusga alýarys.

8-nji sorag: Esasy buýrugy nädip dowam etdirmeli?
A8: Sargydyňyz tassyklanandan soň diňe sargydyňyzy ýa-da goýumyňyzy iberýärsiňiz, tassyklanan nusgalaryňyzyň hiline görä esasy önüm öndüreris!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary