Neodim magnitleri nädip öndürilýär?

Neodimiý magnitleriniň önümçilik prosesi, ýokary temperatura peçinde süzülen gurluşyk kerpiçine meňzeýär.Highokary temperatura bilen bejermek bilen, kerpiç gaty we berk bolýar.

Neodimiý magnitleriniň esasy önümçilik prosesi sinterlemek prosesi, şonuň üçin biz ony neodim magnitleri diýip atlandyrýarys.Esasy maddalar neodiý (Nd 32%), Ferrum (Fe 64%) we Bor (B 1%), şonuň üçin neodim magnitlerini NdFeB magnitleri diýip atlandyrýarys.Süzmek prosesi wakuum peçinde inert gaz (azot, argon ýa-da geliý gazy) bilen goralýar, sebäbi magnit bölejikleri 4 mikron ýaly kiçi, ýangyjy aňsat, howada açylsa, okislenmek we ot almak aňsat, şonuň üçin önümçilik wagtynda olary inert gaz bilen goraýarys we arassalaýjy peçde 48 sagat töweregi wagt gerek bolar.Diňe süzgüçden soň berk we güýçli magnit siňdirişlerine ýetip bilerdik.

Magnit ingotlary näme?Bizde galyndyda ýa-da gural bilen basylan magnit bölejikleri bar, eger disk magnitini talap edýän bolsaňyz, onda disk galypymyz bar, eger blok magnitini talap edýän bolsaňyz, onda bizde galyp bar, magnit bölejikleri polat galypda basylýar we çykýar magnit ingotlary, onsoň bu magnit ingot ýylylygy berk ýagdaýa ýetmek üçin süzgüçli peçde bejerilýär.Süzmezden ozal ingotlaryň dykyzlygy hakyky dykyzlygyň takmynan 50% -ini düzýär, ýöne süzgüçden soň hakyky dykyzlyk 100% bolýar.Neodim magnitiniň dykyzlygy kub millimetr üçin 0,0075 gram.Bu amalyň üsti bilen magnit ingotlarynyň ölçegi takmynan 70% -80% azalýar we göwrümi takmynan 50% azalýar.Metallaryň häsiýetlerini sazlamak üçin süzgüçden soň magnit ingotlaryny garramak.

news1
news2
news3

Esasy magnit häsiýetleri sinterlemek we garramak işleri gutarandan soň kesgitlenýär.
Esasy magnit häsiýetleriniň ölçegleri, gaýtadan işleýiş akymynyň dykyzlygy, güýçlilik we iň ýokary energiýa önümi faýlda ýazylýar.Diňe barlagdan geçen magnitler, has soňraky işlemek, örtmek, magnitleşdirmek we jemleýji gurnamak we ş.m. üçin indiki proseslere iberiler.

Adatça, işlemek, üwemek we abraziw serişdeleri bilen müşderileriň çydamlylyk talaplaryna ýetýäris, meselem, magnit dilimlemek CNC işleýşi ýaly bolar we ş.m. magnitlerde dürli gaýtadan işlemek üçin ýörite maşynlary düzýäris.Müşderiniň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin edilmeli işler kän.


Iş wagty: Iýun-14-2022