PCBA dizaýn we elektronikany ösdürmek (PCBA)

Gysga düşündiriş:

PCB & Electronics (PCB)
Käbir PCB gurnamalary güýçli ýa-da gowşak ýerüsti bahasy bolan magnit datçigini ýa-da mutipole magnit datçigini talap edýär
Adatça neodiý tozy bilen ýokary gaussly magnit ýasaýarys, gowşak gauss bahasy magnitleri ferrit tozy bilen ýasalar.
Zynjyr tagtasynyň dizaýnyny we bir bitewi PCBA çözgütlerini hödürleýäris.motorly PCBA biziň artykmaçlyklarymyzdyr.
Köp polýusly magnitlerimiz PCBA hereketlendirijileri we datçikleri üçin meşhurdyr.Hiç hili neodim magnit datçigi ýa-da ferrit magnit datçigi ýok, biz ony dizaýn talaplaryňyza görä ýasaýarys.
PCB: bir taraply gatlak, iki taraplaýyn gatlak, dört gatlak, köp gatlak we ş.m.
Faceerüsti gutarmak: HASL (LF), altyn örtük, Elektroless nikel çümdürmek altyn, Çümdürme gala, OSP (Entek)

PCB dizaýnynda tejribeli, komponentleriň çeşmesi we ekwiwalentler ters inineneriň ornuny tutýar.
Sitirlemek üçin BOM-yňyzy PCBA üçin iberiň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sorag-jogap

1-nji sorag: Prototipi nädip alyp bilerin?
A1: BOM-yňyzy bize iberiň, şoňa görä sitata ibereris.

2-nji sorag: PCBA näçe wagtlap?
A2: Adatça komponentleriň elýeterliligine görä 2-4 hepde gerek bolar.

3-nji sorag: Prototipiň dogry boljakdygyna kepil geçýärsiňizmi?
A3: tassyklamak üçin size prototip iberip bileris, PCBA bilen kanagatlanýança üýtgedip bileris.

4-nji sorag: PCB dizaýnyny üýtgetmek islesem nähili?
A4: Üýtgeşmäňizi yzarlap, şoňa görä täze PCB dizaýnyny edip bileris.

5-nji sorag: PCBA bahasyny nädip arzanladyp bilerin?
A5: Professional inerener toparymyz dizaýnyňyzy “in engineeringenerçilik tersine” eder, hytaý ekwiwalentlerini sazlap bileris we PCBA bahasyny arzanladyp bileris.

6-njy sorag: PCBA-nyň esasy önümleri haýsylar?
A6: Motor bilen dolandyrylýan PCBA biziň artykmaçlyklarymyz, elektrik toguny üýtgetmek, zarýad beriji tagtalar, massa chair oturgyjy we bejeriş ýaragy we ş.m.

7-nji sorag: ISO şahadatnamasy barmy?
A7: Dogan kompaniýalarymyz ISO kepillendirilen.Dürli önümleriň üstünde işleýän dürli artykmaçlyklary bolan dürli toparlarymyz bar.
Serviceshli hyzmatlary birleşdireris we sizi kanagatlandyrarys!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary